Stichting

Vroeger werd voor goede doelen vaak een stichting opgericht. Later werd deze rechtsvorm ook gebruikt voor andere doeleinden, denk bijvoorbeeld aan het maatschappelijk welzijn. De wet verbiedt dat de stichting leden heeft. Dit in tegenstelling tot een vereniging die wel leden kent.

Een stichting oprichten kan enkel bij notariële akte of bij testament. Op grond van wettelijke voorschriften moeten een aantal zaken verplicht in de oprichtingsakte worden opgenomen, waaronder:

  • de naam van de stichting, (het woord stichting moet in de naam voorkomen);
  • de gemeente in Nederland waar de stichting is gevestigd;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de stichting of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld in geval van ontbinding van de stichting.

Voor het opnemen van de bovengenoemde vereisten in de akte van oprichting is de notaris verantwoordelijk.

Naast bovengenoemde zaken wordt ook vaak de wijze waarop bestuursleden worden benoemd en ontslagen in de statuten opgenomen. Wijziging van de statuten moet steeds bij notariële akte plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Stel een vraag