Notariële volmacht en levenstestament

Wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, kan er door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank een bewindvoerder worden benoemd die uw (vermogensrechtelijke) belangen gaat behartigen. Deze bewindvoerder dient aan de Rechtbank regelmatig rekening en verantwoording af te leggen en voor bepaalde (verstrekkenden) (rechts)handelingen voorafgaand toestemming te vragen. Dit is niet altijd praktisch.

Wat veel mensen niet weten is dat zij op het moment dat zij nog volledig in goede doen zijn, zij een algehele volmacht en/of levenstestament kunnen opstellen. In dit document kan iemand worden aangewezen die de vermogensrechtelijke belangen mag behartigen. Welke handelingen de gevolmachtigde namens u mag verrichten bepaalt u zelf, de notaris legt uw wensen vast in de hiervoor op te stellen notariële akte. Naast vermogensrechtelijke zaken kunnen er ook onderwerpen worden opgenomen die gaan over verzorging, huisvesting en dergelijke. Zo vormt het levenstestament een leidraad voor de gemachtigde persoon om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Het herroepen van een notariële volmacht

Bij het aanwijzen van een gevolmachtigde is het van groot belang dat u de aangewezen persoon volledig vertrouwd. Hij of zij kan immers namens u (rechts)handelingen verrichten op allerlei gebieden. Uiteraard is het altijd mogelijk om de volmacht (via de notaris) in te trekken. De tot het moment van intrekking verrichte handelingen kunnen echter niet meer worden teruggedraaid. Meer informatie? Neem contact met op met Stevens Idema Notariaat in Groningen.

Stel een vraag