Akte van levering

Nadat de verkoper en koper de koopovereenkomst hebben ondertekend, wordt deze verstuurd naar de notaris, die een akte van levering opstelt. De inhoud van de akte van levering moet natuurlijk  in overeenstemming zijn met die van de eerder gesloten overeenkomst. Voordat de akte van levering wordt ondertekend, voert de notaris enkele controles uit met betrekking tot de bij de transactie betrokken personen en ook met betrekking tot het verkochte zelf. Denk bijvoorbeeld aan een controle of de kopers bevoegd zijn de akte te ondertekenen of dat er bijvoorbeeld een curator dient mee te tekenen in geval faillissement. Of bijvoorbeeld een controle van het huis op gebied van bijzondere rechten of verplichtingen, erfdienstbaarheden etc.

Nadat de akte van levering is ondertekend, is de overdracht van het huis daadwerkelijk definitief wanneer de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingediend bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Nadat uit inzage van het kadaster blijkt dat het huis op naam staat van de koper wordt de met de transactie gemoeide koopsom vrijgegeven en draagt de notaris ondermeer zorg voor het aflossen van de hypothecaire geldlening(en) en het doorhalen (royeren) van de deze inschrijvingen bij het Kadaster. Stevens Idema Notariaat in Groningen kan de akte van levering voor u verzorgen.

Stel een vraag