Besloten vennootschap

Bij het oprichten van een besloten vennootschap wordt zoals gezegd een nieuw rechtssubject geschapen.

Oprichting van een besloten vennootschap kan alleen bij notariële akte. In de wet staat een groot aantal voorschriften met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap. De notaris legt de statuten vast in de akte van oprichting. Hierin worden een veel belangrijke zaken vastgelegd, bijvoorbeeld tot welk bedrag de vennootschap aandelen kan uitgeven (het maatschappelijk kapitaal), de wijze waarop bestuurders en eventueel commissarissen worden benoemd, de bevoegdheden van de verschillende organen en de manier waarop vergaderd wordt.

De besloten vennootschap kent in ieder geval een algemene vergadering van aandeelhouders en een bestuur. Daarnaast kunnen een raad van commissarissen en andere organen voorkomen. In beginsel zijn aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. De aandeelhouder is dus niet aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft. Dit geldt ook voor andere bij de rechtspersoon betrokken personen als de directeur en de commissaris. Toch zijn er in de wet een aantal situaties opgenomen waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn, bijvoorbeeld voor de afdracht van een aantal belastingen en sociale premies, maar ook in geval van onbehoorlijk bestuur.

Het opmaken en publiceren van een jaarrekening is een verplichting die iedere besloten vennootschap heeft. De door de wet gestelde eisen aan de jaarrekening variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap.

Stel een vraag